Jablonec propojený a prostupný

Jablonec a jeho okolí nabízí množství atraktivních míst, která však nejsou mezi sebou dobře propojená. Zdravé a fungující město musí být propojené a prostupné i společensky a sociálně. Je proto nutné vytvářet bezpečné zelené cesty městem, rozšiřovat možnosti bezmotorové dopravy a podporovat poskytované sociální služby.

tvorbou zelených cest městem

Budeme vytvářet a propojovat bezpečné a pohodlné cesty skrz město až do volné krajiny; podél vody, navazováním parků, výsadbou stromů i celých alejí.

ZELENÁ INFRASTRUKTURA

Jednou z nejvýraznějších kvalit Jablonce je okolní krajina. Město by s ní však mělo být lépe propojeno a krajina by měla v podobě zelených os více prostupovat městem. Soustava parků a stromořadí pak nabídne bezpečné rekreační cesty z volné krajiny napříč městem a zase ven.

Příklad Zelené cesty městem

Přirozenou přírodní cestu napříč městem tvoří vodní toky, především Lužická a Bílá Nisa a jejich přítoky. Postupným propojováním míst podél vody je možné dosáhnout intenzivního propojení města s krajinou a vytvoření bezpečné a příjemné rekreační a sportovní infrastruktury.

Příklad uliční stromořadí

V husté městské zástavbě, kde není dostatek prostoru pro parkové úpravy, by alespoň ulice měly být doplněny o stromořadí. Kromě estetických kvalit, zlepšuje výsadba stromů mikroklima v daném místě a dává stín chodcům i parkujícím automobilům. V souvislosti s výsadbou a úpravou uličních profilů se ulice stávají bezpečnější nejen pro automobily, ale také pro chodce a cyklisty.

bezpečnými ulicemi a plynulejší dopravou

Chodník není zbytkový prostor vedle vozovky. Silnice není bezpečnější a rychlejší, když je širší, než musí být. Uliční prostor musí být rozdělen spravedlivě pro všechny typy dopravy. Budeme budovat cyklistickou infrastrukturu a pečovat o bezbariérový pohyb chodců i kočárků. Pro větší plynulost dopravy budeme aplikovat chytré způsoby řízení.

CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA

Jak ukazují zahraniční příklady, kopcovitý terén není překážkou městské cyklistické dopravy. Ta má v Jablonci více významů: jako dopravní prostředek, jako součást turistického ruchu i jako sport či každodenní rekreace. Prostředky pro bezpečnější cyklodopravu nemusejí být vždy stavební, ale mohou vycházet z režimových opatření jednotlivých míst. Základem pro realizaci cyklistické infrastruktury je komplexní pohled na městskou uliční a cestní síť.

Příklad Cyklogenerel

Na základě analýzy všech dosud zpracovaných dokumentů, které řeší cyklistickou dopravu, bude zpracován aktuální souhrnný cyklogenerel. Ten přijde s návrhem opatření podle důležitosti komunikace a se stanovením priorit jednotlivých propojení.

PĚŠÍ INFRASTRUKTURA

Na řadě míst ve městě lze změnou dopravní organizace přidat prostor ostatním uživatelům, aniž bychom omezili automobilovou dopravu. Uliční profily musí být organizovány spravedlivě tak, aby chodníky umožňovaly jízdu s kočárkem či na invalidním vozíku. Kromě dostatečné šířky musí být věnována pozornost místům křížení a zakončení. Oprava chodníku není soutěží v proinvestovaných metrech, ale příležitostí zvážit, odkud a kam chodník vede a jaký povrch nejlépe odpovídá danému místu a využití.

Příklad úpravy křižovatky Smetanova-Podhorská

Na příkladu křižovatky Smetanova-Podhorská je vidět, že rozsáhlé asfaltové plochy nedělají místo bezpečnější ani pro automobily ani pro cyklisty či chodce. Vozovka má být široká právě tolik, kolik je pro danou ulici nutné, zbytek prostoru může být věnován cyklistům a chodcům. Území tím bude dopravně přehlednější, uživatelsky přívětivější a vznikne prostor i pro další aktivity, obchody a celkově bohatší a bezpečnější život ve městě.

solidaritou s potřebnými

Navážeme na podporu sociálních služeb, zejména v terénní formě, s respektem k potřebám jednotlivců. Budeme usilovat o společensky propojené a sociálně prostupné město.

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Jablonec má poměrně hustou síť sociálních služeb pro široké spektrum uživatelů. Jejich podpora musí být založená na průběžné analýze potřebnosti a reflektovat proces komunitního plánování při zajištění provázanosti s politickou reprezentací města. Zaměříme se na podporu finanční stability služeb, které jsou potřebné, a přesto odkázané na nejisté financování z krátkodobých projektů. Zasadíme se o spolupráci veřejného a soukromého sektoru v sociální oblasti, například formou pracovních skupin na téma bydlení, zaměstnanost, zdraví atd.

Příklad Centrum podpory rodiny

Podpoříme vznik „rodinného centra“ pro rodiče s dětmi s výchovnými problémy či poruchami chování, s dostupnou odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou péčí (individuální i skupinovou), které na území obce dlouhodobě chybí a kapacity sousedních obcí nestačí.

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ

I přes klesající míru nezaměstnanosti je stále velký počet lidí, kteří nemohou najít na pracovním trhu uplatnění. Jsou to například rodiče samoživitelé, zdravotně znevýhodnění či osoby vracející se z výkonu trestu. Obec má k podpoře jejich zaměstnanosti (ve spolupráci s Úřady práce) k dispozici řadu nástrojů, například rekvalifikace, investiční pobídky, společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce a další. Hojně se využívá veřejné služby, méně již podpory sociálního podnikání či institutu zvláštní podmínky při zadávání veřejných zakázek apod.

Zasadíme se o zmapování místního pracovního trhu, vytipování potenciálních partnerů pro lokální sítě zaměstnanosti či studie možností zavedení sociálního podnikání. Budeme prosazovat využívání institutu zvláštní podmínky při zadávání veřejných zakázek obcí.

Příklad Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek

V souladu se stávající legislativou je při zadávání veřejných zakázek možné, a některé instituce či města to již aplikují, nastavit podmínky zakázky tak, aby následná realizace vytvořila další přidanou hodnotu, například v sociální oblasti. Může jít například o začleňování nezaměstnaných nebo obtížně zaměstnatelných osob do pracovního procesu. Pojďme to zkusit i v Jablonci.

Navrhni úpravu