Jablonec hospodárný a zodpovědný

Jablonec hospodaří s ročním rozpočtem přes jednu miliardu korun a spravuje majetek nás všech. Je proto nutné posílit transparentnost hospodaření, spoluúčast veřejnosti i odbornost v rozhodování.

odborným rozhodováním

Zodpovědná správa se musí dívat dál, než je jedno volební období, a rozhodovat tak, aby předala město lepší a úspěšnější. Budeme se opírat o názory profesionálů. Mimo jiné zavedeme funkci městského architekta.

ODBORNÁ A KONCEPČNÍ SPRÁVA ROZVOJE

Zákon o obcích udává městu povinnost pečovat o všestranný rozvoj jeho území. To je v mnoha oblastech možné pouze na základě spolupráce s odborníky. Jejich práce musí mít jasně stanovený rámec i zodpovědnost.

Příklad Kancelář architekta města

Hospodárné a zdravé město může dlouhodobě fungovat jen na základě spolupráce s experty na urbanismus, architekturu, krajinu, dopravu a energie. Stávající model poradního sboru architektů je nejen odborně jednostranný, ale především postrádá kompetence a nezbytnou kontinuitu své práce. Po vzoru jiných měst založíme Kancelář architekta města.

AKTIVNÍ SAMOSPRÁVA

Město je účastníkem řízení při umísťování každé stavby na svém území. Má proto možnost aktivně ovlivňovat to, co a za jakých podmínek se ve městě postaví. Řada soukromých záměrů generuje negativní dopady na své okolí, ať už se jedná o zvýšení dopravy či nároky na město z hlediska kapacit veřejné infrastruktury. Zkušeností z jiných měst je uzavírání plánovacích smluv. Ty upravují spoluúčast investora na budování nezbytné infrastruktury a dalších nutných investicích.

Příklad OC Central

OC Central vznikl na městských pozemcích z impulzu vedení města. Špatně postavený záměr monofunkčního bloku byl následně nevýhodně zasmluvněn s minimálními právy samosprávy. Přesto mohlo město v několika řízeních uplatnit své požadavky. Projekt se připravoval řadu let a město mělo čas využít pro řešení architektonické podoby přilehlých veřejných prostranství. Předprostory obchodního centra a Domu vína mohly být plynule propojeny; ulicím Komenského, Máchova i Generála Mrázka by slušelo stromořadí a řada dalších detailů, které mohly alespoň částečně kompenzovat tento hrubý zásah do struktury našeho města.

PŘÍRODNÍ HODNOTY

Silnou stránkou města je blízká a dostupná okolní krajina. Tato území je nutné nezastavovat a rozvíjet jejich přírodní charakter. Jedině tak si Jablonec uchová svou atraktivitu pro své obyvatele i turisty. Především díky této hodnotě může být město lákavým místem pro život i rekreaci. Na nezastavění těchto míst tak záleží i jeho ekonomická výkonnost

Příklad Prosečský hřeben

Území prosečského hřebene je příkladem blízké přírodní oázy v bezprostředním sousedství několika sídel. Rozhodnutí intenzivně zastavět volné louky a kopce mezi Jabloncem a Libercem bylo vedeno krátkodobým individuálním zájmem bez zohlednění dlouhodobých dopadů na životní prostředí a kvalitu života. Kromě ztráty volné krajiny znamená výstavba na periferii odliv energie i finančních prostředků ze stávajících hranic města.

VNITŘNÍ PROSTOROVÉ REZERVY

Cílem rozvoje města by měla být také hospodárnost a efektivita jeho fungování. V řídké zástavbě, kde je mezi domy množství nevyužívaného místa, žije nízký počet obyvatel. Obchodníkům se tak nevyplatí otevřít obchod, veřejná doprava je ztrátová, údržba silnic, odvoz odpadu či veřejné osvětlení jsou drahé, protože na ně přispívá málo lidí. Platíme to všichni a peníze na důležité projekty pak chybí. Proto by mělo město usilovat o efektivní využívání svého území. Budeme iniciovat zástavbu proluk a využití prázdných budov. Ulice tvořená domy je nejen levnější z hlediska správy, ale přináší i sociální kapitál – sousedství, přirozenou kontrolu místa, a tím větší bezpečnost.

Příklad Databáze vnitřních rezerv města

Město musí mít zmapované své vnitřní rezervy a na základě urbanistické koncepce stanovit možnosti a priority jejich zástavby. Jejich nabídka by měla být uživatelsky přehledná a elektronicky jednoduše dostupná. Součástí nabídky bude srozumitelné vymezení, co a za jakých podmínek je v daném místě možné realizovat.

participativním přístupem

Budeme spolupracovat s obyvateli při formulaci rozvojových záměrů a zadání. Stojíme o vytvoření participativního rozpočtu.

PŘÁTELSKÁ A KOMUNIKUJÍCÍ RADNICE

Samotný městský úřad je rozsáhlý tým pracovníků. Je nezbytné, aby vedoucí místa zastávali odborníci se schopností dobrého vedení spolupracovníků. Bude-li přátelské a inspirativní pracovní prostředí v rámci úřadu, odrazí se to i na komunikaci směrem k veřejnosti.

Příklad zlepšení komunikace s osadními výbory a místními podnikateli

Osadní výbory jsou možností, jak mohou obyvatelé místních částí prosazovat své potřeby a zájmy u vedení města. Je to dobrovolná činnost aktivních občanů, které si město musí vážit. Aby tato aktivita měla smysl, musí se výstupy osadních výborů dostat do odpovědných rukou. Určíme konkrétního pracovníka úřadu, který bude mít komunikaci s osadními výbory na starosti a podněty dokáže v rámci úřadu i politického vedení administrovat. Podobný přístup zavedeme pro komunikaci s místními podnikateli. Ti jsou pro město významnou přidanou hodnotou a jejich potřeby, připomínky či náměty k fungování města jsou nezbytné pro oboustranně výhodnou spolupráci.

SPOLUÚČAST VEŘEJNOSTI NA ROZVOJI MĚSTA

Obyvatelé znají svá místa nejlépe, mohou upozornit na každodenní problémy i silné stránky. Spoluúčast veřejnosti na úpravách jednotlivých částí města je velmi žádoucí při přípravách zadání. Díky vlastní zkušenosti jsou obyvatelé důležitým zdrojem informací a podnětů.

Příklad plánovací setkání

Na počátku každého významnějšího městského záměru, který ovlivní podobu a fungování konkrétního místa, bude probíhat debata s veřejností. Cílem těchto setkání formulovat požadavky na to, co se má zlepšit, a co naopak funguje dobře. Tyto informace se pak stanou jedním z hlavních podkladů při tvorbě zadání projektu. Návrh řešení bude představen a podroben veřejné diskuzi.

SPRÁVA MĚSTA S PÉČÍ ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE SE ZAPOJENÍM VEŘEJNOSTI

Město musí řádně spravovat svůj majetek a průběžně do něj investovat, aby jeho chátrání nevytvářelo investiční dluh. Do svých investic zapojuje i veřejnost například formou Participativního rozpočtu a komunikací svých investičních záměrů.

Příklad Participativní rozpočet

Navrhujeme vyzkoušet metodu participativního rozpočtu a pro začátek vyčlenit jeden milion korun na rok a sto tisíc korun pro osadní výbory. Vycházíme z příkladu městské části Prahy 6, která z rozpočtu o celkové výši jedné miliardy korun vyčleňuje pět milionů korun, v rámci projektu Nápad pro Šestku, na úpravy veřejných prostranství, rozdělených na velké projekty za čtyři sta tisíc až jeden milion korun a malé projekty padesát tisíc až čtyři sta tisíc korun.

transparentní správou

Zavedeme rozklikávací rozpočet, přístupné veřejné zakázky a dohledatelné dokumenty městských orgánů i společností.

PŘEHLEDNÉ A VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Město hospodaří s veřejnými financemi, proto i informace o hospodaření jsou veřejné. Transparentní město musí zveřejňovat data o hospodaření ve strojově zpracovatelné formě na internetu. Podobně by měly být dostupné i dotační programy a přehled schválených dotací včetně délky dotace. Peněžní toky musí být možné sledovat na transparentních účtech.

Příklad Rozklikávací rozpočet

Pro snadnou orientaci zavedeme rozklikávací rozpočet včetně úprav schválených v průběhu roku se stavem průběžného čerpání. Vycházíme z příkladu města Hodonín, které nabízí přehled akcí a lze nahlížet i jednotlivé faktury, čerpání rozpočtu dle jednotlivých subjektů i textové vyhledávání v rozpočtu.

PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Hospodárné město profituje z férové obchodní soutěže. Přehledně a s předstihem informuje o všech zakázkách, které vyhlašuje. Přímo zadává zakázky pouze ve výjimečných případech, které podrobně zdůvodňuje. Používá pro soutěžení nejvhodnější postupy a moderní nástroje. Abychom nekupovali zajíce v pytli, budeme v oborech s přidanou autorskou hodnotou preferovat princip soutěže o návrh. Naopak v případech, kdy lze ekonomickou výhodnost vyjádřit nejnižší cenou, využijeme například e-aukce. Budeme důsledně zveřejňovat zakázky na profilu zadavatele a umožníme zájemcům zaregistrovat se k odběru upozornění na nové zakázky.

Příklad e-aukce

Vycházíme z příkladu města Most, kde průměrná úspora při hodnocení nabídek formou e-aukce, oproti klasické obálkové formě, činí 16,5 %. Aukce budeme nejvíce využívat u veřejných zakázek na nákupy energií, kancelářských potřeb, případně služby vhodného charakteru, jako jsou například pronájmy a podobně.

Navrhni úpravu