Povolební strategie Pirátů Jablonec nad Nisou

Česká pirátská strana je liberální, demokratická, středová strana s důsledným protikorupčním programem. Naším cílem je prosazovat program. Proto v rámci snahy o transparentnost a předvídatelnost našeho jednání pro naše voliče, všechny občany i ostatní politické strany a hnutí budeme postupovat po volbách následovně:

Pokud dostaneme důvěru občanů, budeme se účastnit vyjednávání o sestavení Rady s cílem dostat maximum našich priorit do programu koalice.

Během voleb

Výsledky voleb budeme společně sledovat na volebním štábu. Během volební noci nebudeme uzavírat žádné dohody a vydávat žádná prohlášení o spolupráci. Lídr kandidátky může nezávazně komunikovat s ostatními stranami nebo s médii adekvátně k situaci.

Hned po volbách

Sejdeme v neděli 7.10. jako klub zastupitelů a zvolíme jeho předsedu, vyjednávací tým a domluvíme se na strategii pro vyjednávání. Vyjednávání vede lídr kandidátky. Asistuje mu při tom vyjednávací tým. Informace o postupu vyjednávacího týmu jsou zasílány na vědomí klubu zastupitelů a předsednictvu místního sdružení. Lídr má na starosti také hlavní mediální výstupy. Po projednání výsledku vyjednávání s klubem zastupitelů bude rozhodnutí o konkrétní podobě povolebních dohod (včetně známých personálií) předloženo k hlasování předsednictvu místního sdružení.

Různé scénáře spolupráce s ostatními stranami:

Vítězství ve volbách

Na primátora nominujeme lídra kandidátky. Strany, které oslovíme jako první, si určíme v rámci taktiky vyjednávání s ohledem na jejich program, zvolené zastupitele, důvěryhodnost, vystupování v kampani a historickou zkušenost.

Účast na Radě

Pokud budeme mít na základě výsledků voleb odpovídající mandát, jsme připraveni jednat o účasti v radě s cílem prosadit maximum našeho programu: Hospodaření města bude zveřejňováno pomocí rozklikávacího rozpočtu až na úroveň jednotlivých dokladů. Transparentní zadávání veřejných zakázek. Vytvoření participativní rozpočtu. Zavedení institutu městského architekta. Tvorba a propojení bezpečných a pohodlných cest skrz město až do volné krajiny; podél vody, navazováním parků, výsadbou stromů i celých alejí. Budování cyklistické infrastruktury a péče o bezbariérový pohyb chodců i kočárků. Formulace strategie bytové politiky.

Vytvoření koncepce dostupného bydlení. Usnesení Rady, komisí a výborů zřízených zastupitelstvem budou doplněny o jmenovité hlasování členů Jednání výborů zřízených zastupitelstvem budou v maximální možné míře veřejná a program bude uveřejněn v předstihu.

Stanovy městských společností budou změněny tak, aby zaručovaly transparentní obsazování představenstev a dozorčích rad a umožňovaly veřejnou kontrolu.

Odměny v dozorčích radách městských firem budou na úrovni přiměřené kvalifikaci, časové náročnosti a odpovědnosti v dané funkci. Odměny by také měly být navázány na hospodářské výsledky a reporty o odvedené práci a na plnění cílů stanovených vlastnickou politikou, schválenou zastupitelstvem. Souběh funkce našeho zastupitele a členství v dozorčí radě městské firmy je přípustný za předpokladu, že je schopen věnovat se důsledně daným funkcím. Nebudeme se účastnit koalice s SPD a KSČM

Konstruktivní opoziční práce

Pokud nebudeme součástí Rady, chceme získat taková místa ve výborech zastupitelstva, abychom měli přístup k aktuálním informacím, mohli maximálně prosazovat náš program, a případně také zasáhnout při podezření na pochybné aktivity. Naše opozice bude konstruktivní. Formou připomínek, předkládáním návrhů, prací ve výborech, zveřejňováním informací a aktivizací občanské veřejnosti nadále budeme usilovat o prosazování našeho programu.

Vnitřní poměry klubu

Klub zastupitelů Pirátů tvoří všichni zvolení zastupitelé za Českou pirátskou stranu. Každý zastupitel se řídí schváleným kodexem a volebním programem. Klub usiluje o maximální možnou míru vnitřního konsenzu a jednotu navenek, tedy i při hlasování na Zastupitelstvu. Nelze-li rozhodnout podle programu či jiných schválených dokumentů, může klub konzultovat otázku s odbornými garanty, místním předsednictvem, místním fórem. Stejně tak tyto orgány se mohou obrátit na klub a ten je povinen s nimi věc projednat. Pro nominace kandidátů do různých funkcí zřídí klub zvláštní nominační tým s účastí expertů a stanoví tomuto týmu průhledný postup. Každý pracovník, kterého vybírá klub nebo zastupitel, musí projít společnou částí výběrového řízení, kterou organizuje klub a kde se ověřují základní předpoklady. Zastupitel Pirátů z principu nezaměstnává své rodinné příslušníky a partnery. Klub schvaluje rozdělení funkcí a gescí uvnitř klubu, volí a odvolává svého předsedu a případné místopředsedy.

Vztah klubu k Pirátské straně

Budeme usilovat o co nejužší kontakt mezi klubem a stranou Klub bude pravidelně informovat místní fórum o své vykonávané i plánované činnosti a výsledcích. Jednání klubu o podkladech pro Zastupitelstvo budou členům a registrovaným příznivcům předem oznámena a zpravidla jim bude umožněna i osobní účast na takovém jednání. Pokud ze zásadních důvodů nebude možné přístup umožnit, je o tom klub povinen transparentně informovat veřejnost, a to včetně konkrétních důvodů, které k tomu vedly.

Navrhni úpravu