Kdo a jak rozhoduje o naší vodě

Kdo a jak rozhoduje o naší vodě

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou 21. května 2020 hlasovalo mj. o osobě zástupce na valnou hromadu firmy Severočeská vodárenská společnost a.s.

Tento delegát bude v červnu 2020 spolurozhodovat o strategickém plánu společnosti, která zajišťuje pitnou vodu pro občany libereckého kraje. Jsem upřímně přesvědčen, že původní návrh nezohledňuje kritickou situaci vyplývající z nedostatku vody v krajině a zároveň zatěžuje místní rozpočty více, než si můžeme v dobách radikálních škrtů dovolit.

Níže následuje text příspěvku našeho protinávrhu, který byl přednesen na květnovém zastupitelstvu.

„Dokument Pozvánka na valnou hromadu (pozvanka_vh_180620_vcetne_priloh_001.pdf) z důvodové zprávy k návrhu usnesení N 2910 na straně 6/26 kapitoly Podnikatelský záměr SVS a.s. na roky 2021–2025 sumarizuje „Požadavky akcionářů společnosti“ a mj. je zde uveden požadavek “cenová dostupnost poskytovaných služeb (poskytování služeb v požadované kvalitě za co nejnižší reálné ceny)”

Bod nemůže být naplněn, jelikož strategická servisní organizace firmy SVS Severočeská servisní a.s. (SČS) je řízena zástupci minoritního vlastníka (z pozice předsedy a 1. místopředsedy) - zahraniční firmy Veolia. Většinový vlastník (SVS přes SČVK) tak efektivně nedokáže řídit ovládanou organizaci. A je nevyhnutelné, že zájmy menšinového vlastníka jsou odlišné od zájmů většinového vlastníka. Požadavky akcionářů společnosti SVS, strana 6/26 pozvánky, definují zájmy vlastníků jednoznačně s důrazem na kvalitu, dostupnost a rozvoj vodárenské soustavy. Minoritní vlastník – firma Veolia – se soustředí primárně na svůj vlastní zisk. Je to soukromý ekonomický subjekt, ani nemůže jednat jinak. Servisní organizace řízená zástupci firmou Veolia (SČS) proto bude preferovat vlastní finanční zájmy před zájmy většinového vlastníka (SVS přes SČVK). SVS tak dostane služby za cenu, které jsou výhodné pro SČS řízené firmou Veolia, nikoliv za výhodnou cenu pro nás všechny, tedy SVS.

V tomto modelu reálně nelze dostát požadavků akcionářů na poskytování služeb za co nejnižší reálné ceny.

V období, kdy zažíváme dramatické ponižování na všech úrovních veřejných rozpočtů a zároveň čelíme bezprecedentnímu úbytku vody v krajině, si jako odpovědní hospodáři nemůžeme dovolit, aby desítky miliónů korun z firmy SČS odcházely do zahraničí na základě toho prostého faktu, že hospodaříme s pitnou vodou. Tyto peníze musí být v plné výši investovány do obnovy a inovace tuzemské vodní infrastruktury. Oproti tomu návrh vlastnické a organizační struktury umožňuje, že tyto peníze budou z firmy vyvedeny jako zisk zahraničního subjektu.

S odkazem na zákon o obcích, který v par. 38 konstatuje v odst. 1, že

“Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.” a v odstavci 2 “ Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.”

musí zástupce SMJN prosazovat změnu vlastnické struktury firmy SČS a zajistit tak roční úspory v řádu desítek miliónů korun ve strategickém odvětvím nakládání s pitnou vodou.

A proto navrhujeme:

A. bere na vědomí konání řádné Valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469 dne 18. 6. 2020 v 10.00 v Krušnohorském divadle v Teplicích;

B. deleguje ustanovením § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) na tuto řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Mgr. Vladimíra Opatrného, bytem Jablonec nad Nisou;

C. pověřuje delegovanou osobu hlasováním a výkonem hlasovacích práv statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., přičemž zástupce SMJN bude prosazovat na základě požadavků akcionářů společnosti, kde se mj. definuje požadavek „cenová dostupnost poskytovaných služeb (poskytování služeb v požadované kvalitě za co nejnižší reálné ceny)“ (str. 6/26 dokumentu Podnikatelský záměr SVS a.s. na roky 2021 - 2025

  1. změnu ve vedení SČS ve prospěch většinového vlastníka. a
  2. změna vlastnické struktury na 100 pct. podíl SČVK, která je vlastněna firmou SVS.

Jestliže se změnu prosadit nepodaří, nebude hlasovat pro schválení podnikatelského záměru.“

Koaliční zastupitelé podpořili původní návrh a vyslali na valnou hromadu primátora Čeřovského. Ten si náš záměr neosvojil a jeví se, že bude prosazovat model řízení naší společnosti SČS minoritním spoluvlastníkem. Strategické rozhodování v hospodaření s vodou tak dáváme do rukou lidem, kteří na první místě musí hájit zisk zahraničního vlastníka. Je to velmi špatná zpráva pro naši vodu i kvalitu života v našem regionu.

Vladimír Opatrný, zastupitel za ČPS

Celý bod ve zvukovém záznamu zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ze dne 21. května 2020

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu